• cbc_op701.jpg
 • cbc_op702.jpg
 • cbc_op703.jpg
 • cbc_op704.jpg
 • cbc_op705.jpg
 • cbc_op706.jpg
 • cbc_op707.jpg
 • cbc_op708.jpg
 • cbc_op709.jpg
 • cbc_op710.jpg
 • cbc_op711.jpg
 • cbc_op712.jpg
 • cbc_op713.jpg
 • cbc_op714.jpg
 • cbc_op715.jpg
 • cbc_op716.jpg

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

12  มิถุนายน 2555/2012   
ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่าน
......................................................

 

          คุณพ่อประยุทธ  ศรีเจริญ  ในฐานะ  Chancellor
                    เลขานุการสำนักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
                   อ่านรายงาน

 

                             พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  อวยพรปิดพิธี