• cbc_op101.jpg
 • cbc_op102.jpg
 • cbc_op103.jpg
 • cbc_op104.jpg
 • cbc_op105.jpg
 • cbc_op106.jpg
 • cbc_op107.jpg
 • cbc_op108.jpg
 • cbc_op109.jpg
 • cbc_op110.jpg
 • cbc_op111.jpg
 • cbc_op112.jpg
 • cbc_op113.jpg
 • cbc_op114.jpg
 • cbc_op115.jpg
 • cbc_op116.jpg
 • cbc_op117.jpg
 • cbc_op118.jpg
 • cbc_op119.jpg
 • cbc_op120.jpg
 • cbc_op121.jpg
 • cbc_op122.jpg
 • cbc_op123.jpg
 • cbc_op124.jpg
 • cbc_op125.jpg
 • cbc_op126.jpg
 • cbc_op127.jpg
 • cbc_op128.jpg
 • cbc_op129.jpg
 • cbc_op130.jpg
 • cbc_op131.jpg
 • cbc_op132.jpg
 • cbc_op133.jpg
 • cbc_op134.jpg
 • cbc_op135.jpg
 • cbc_op136.jpg
 • cbc_op137.jpg

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

12  มิถุนายน 2555/2012    ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่าน

พิธีกร  ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ 
          วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย
          แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แห่งคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย   
          แห่งสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และคณะภคินีพระราชินีมาเรีย   
          เมื่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล  เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า
          จะเข้าสู่กระบวนการศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
          ที่เปิดอย่างเป็นทางการ         เพื่อพิจารณาคำให้การของพยาน
          ที่ได้รู้จักคุณพ่อเกี่ยวกับการปฏิบัติฤทธิ์กุศลต่างๆ ในขั้นวีรกรรม    
          ก่อนที่จะส่งคำวินิจฉัยของกรรมการศาลไปยังสมณกระทรวงว่าด้วยนักบุญ
          เพื่อการพิจารณาต่อไป  

ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันประวัติศาสตร์นี้และวอนขอพระองค์  
ได้โปรดให้กระบวนศาลนี้ดำเนินไปด้วยดีและราบรื่น   
หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์โปรดให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
ข้ารับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อของพระองค์ได้รับการรับรอง   และประกาศเป็นแบบอย่างแก่ทุกคน

เพื่อการนี้  ให้เราร่วมเสียงอัญเชิญพระพรแห่งพระจิตเจ้าสำหรับเราทุกคน 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศาล  สำหรับพยานและกระบวนการศาลที่จะเปิดเป็นทางการ
บทเพลงเริ่มพิธี         Veni  Creator

ผู้ปกครองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย   คุณแม่เกสร ฉายแก้ว 
          อธิการิณีเจ้าคณะ คณะภคินีพระราชินีมาเรีย  คุณแม่มาลินี  ฉันทวโรดม     
          กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นพยาน
          และเป็นเกียรติในพิธีเปิดศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ