• cbc_op301.jpg
 • cbc_op303.jpg
 • cbc_op304.jpg
 • cbc_op305.jpg
 • cbc_op306.jpg
 • cbc_op307.jpg
 • cbc_op308.jpg
 • cbc_op309.jpg
 • cbc_op310.jpg
 • cbc_op311.jpg
 • cbc_op312.jpg
 • cbc_op313.jpg
 • cbc_op314.jpg
 • cbc_op315.jpg
 • cbc_op316.jpg
 • cbc_op317.jpg
 • cbc_op318.jpg
 • cbc_op319.jpg
 • cbc_op320.jpg
 • cbc_op321.jpg

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

12  มิถุนายน 2555/2012
   

ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่าน
......................................................

 คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์ ในฐานะ Vice  Postulator
  ในกระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ
  นำเสนอชีวิตของข้ารับใช้พระเจ้า  คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร