• cbc_op501.jpg
  • cbc_op502.jpg
  • cbc_op503.jpg
  • cbc_op504.jpg
  • cbc_op505.jpg
  • cbc_op506.jpg
  • cbc_op507.jpg
  • cbc_op508.jpg

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

12  มิถุนายน 2555/2012   
ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่าน
......................................................


                        บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว   (มธ 5:13-16 ,13:23)
                        พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน  ถ้าเกลือจืดไปแล้ว  จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า  เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร  นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ   ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก  เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง  ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง    แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง    จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน   ในทำนองเดียวกัน   แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์  เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”  และพระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถัง  จนแป้งทั้งหมดฟูขึ้น”    (พระวาจาของพระเจ้า)

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  กล่าวทักทายและให้โอวาท