• cbc_op602.jpg
 • cbc_op603.jpg
 • cbc_op604.jpg
 • cbc_op605.jpg
 • cbc_op606.jpg
 • cbc_op607.jpg
 • cbc_op608.jpg
 • cbc_op609.jpg
 • cbc_op610.jpg
 • cbc_op611.jpg
 • cbc_op612.jpg
 • cbc_op613.jpg
 • cbc_op614.jpg
 • cbc_op615.jpg
 • cbc_op616.jpg
 • cbc_op617.jpg
 • cbc_op618.jpg
 • cbc_op619.jpg
 • cbc_op620.jpg
 • cbc_op621.jpg

พิธีปิดกระบวนการศาลอัครสังฆมณฑทลกรุงเทพฯ

กรณีแต่งตั้งข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

 20 ธันวาคม 2014   เวลา 10.00 น.

หอประชุมเอมมานูเอล   โรงเรียนพระแม่มารี  กรุงเทพฯ

.............................................................................................

 พิธีสาบานตนของคณะกรรมการศาลว่าได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
และด้วยความสัตย์ซื่อ พร้อมทั้งลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งเพื่อเป็นหลักฐาน

 1. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 2. บาทหลวงโยเซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ผู้รับอำนาจจากพระอัครสังฆราช
 3. บาทหลวงโยเซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ ผู้ผดุงความยุติธรรม
 4. บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย เลขานุการ
 5. อันนา มยุรี งามวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 6. ภคินี มารีอามัสซาแรลโล สุนีรัตน์  มิตรเจริญถาวร  ผู้เบิกพยาน
 7. บาทหลวง ปีแอร์หลุยจี กาเมโรนี (Pierluigi Cameroni) Postulator
 8. บาทหลวงโยเซฟ บรรจง สันติสุขนิรันดร์ (Vice Postulator)
  ……………………………………………………………..