• cbc_op401.jpg
 • cbc_op402.jpg
 • cbc_op403.jpg
 • cbc_op404.jpg
 • cbc_op405.jpg
 • cbc_op406.jpg
 • cbc_op407.jpg
 • cbc_op408.jpg
 • cbc_op409.jpg
 • cbc_op410.jpg
 • cbc_op411.jpg
 • cbc_op412.jpg
 • cbc_op413.jpg

พิธีเปิดกระบวนการพิจารณา

กรณีการขอแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

12  มิถุนายน 2555/2012   
ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่าน
......................................................

 

                   คุณพ่อประยุทธ  ศรีเจริญ  ในฐานะ Chancellor เลขานุการสำนัก
                        พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อ่านจดหมายของพระสมณกระทรวง
                        ที่เห็นชอบให้ดำเนินกระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา  โตร์เร เป็นบุญราศี
                        และนักบุญ  และยังผลให้คุณพ่อได้รับนาม “ข้ารับใช้พระเจ้า” และหนังสือแต่งตั้ง
                        คณะกรรมการศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  สำหรับกระบวน
                        การแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  เป็นบุญราศีและนักบุญ