• cbc_cs401.jpg
  • cbc_cs402.jpg
  • cbc_cs403.jpg
  • cbc_cs404.jpg
  • cbc_cs405.jpg
  • cbc_cs406.jpg
  • cbc_cs407.jpg
  • cbc_cs408.jpg

พิธีปิดกระบวนการศาลอัครสังฆมณฑทลกรุงเทพฯ

กรณีแต่งตั้งข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

20 ธันวาคม 2014   เวลา 10.00 น.

หอประชุมเอมมานูเอล   โรงเรียนพระแม่มารี  กรุงเทพฯ

.............................................................................................

           บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (5,1-12)

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา
เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

            “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

            ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

            ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

            ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม

            ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

            ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

            ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรพระเจ้า

            ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข
            เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆนานาเพราะเรา
จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก  
เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยู่ก่อนท่านดังนี้ด้วยเช่นกัน”

                                                            (พระวาจาของพระเจ้า)

 

            พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
            ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  กล่าวทักทายและให้ข้อคิด