• cbc_cs201.jpg
 • cbc_cs202.jpg
 • cbc_cs203.jpg
 • cbc_cs204.jpg
 • cbc_cs205.jpg
 • cbc_cs206.jpg
 • cbc_cs207.jpg
 • cbc_cs208.jpg
 • cbc_cs209.jpg
 • cbc_cs210.jpg
 • cbc_cs211.jpg
 • cbc_cs212.jpg
 • cbc_cs213.jpg
 • cbc_cs214.jpg
 • cbc_cs215.jpg
 • cbc_cs216.jpg
 • cbc_cs217.jpg
 • cbc_cs218.jpg
 • cbc_cs219.jpg
 • cbc_cs220.jpg
 • cbc_cs221.jpg
 • cbc_cs222.jpg
 • cbc_cs223.jpg
 • cbc_cs224.jpg
 • cbc_cs225.jpg
 • cbc_cs226.jpg
 • cbc_cs227.jpg
 • cbc_cs228.jpg
 • cbc_cs229.jpg
 • cbc_cs230.jpg
 • cbc_cs231.jpg
 • cbc_cs232.jpg
 • cbc_cs233.jpg
 • cbc_cs234.jpg
 • cbc_cs235.jpg
 • cbc_cs236.jpg
 • cbc_cs237.jpg

พิธีปิดกระบวนการศาลอัครสังฆมณฑทลกรุงเทพฯ

กรณีแต่งตั้งข้ารับใช้พระเจ้า คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เรเป็นบุญราศีและนักบุญ

 

20 ธันวาคม 2014   เวลา 10.00 น.

หอประชุมเอมมานูเอล   โรงเรียนพระแม่มารี  กรุงเทพฯ

.......................................................................................................

              ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ  วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของพระศาสนจักรแห่งประเทศไทย
            แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แห่งคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  แห่งสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
            และคณะภคินีพระราชินีมาเรีย    เมื่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล  เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้

            พระเจ้า เข้าสู่วาระปิดกระบวนการศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ   หลังจากที่มี 

            วาระเปิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมยวง นิตโย บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คณะกรรมการศาล ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการ
รวบรวมเอกสาร  ทั้งในการด้านการสัมภาษณ์พยานที่รู้จักคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า ในด้านชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และการปฏิบัติฤทธิ์กุศลขั้นวีรกรรม

บัดนี้ที่งานของคณะกรรมการศาลได้ดำเนินมาถึงขั้นครบถ้วนแล้ว จึงสรุปด้วยพิธีปิดกระบวนศาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อนส่งเอกสารทุกอย่างไปให้สมณกระทรวงว่าด้วยนักบุญพิจารณาและดำเนินการต่อไป   ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันประวัติศาสตร์นี้และวอนขอพระองค์   ได้โปรดให้กระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร  ข้ารับใช้พระเจ้า ดำเนินต่อไปด้วยดีและราบรื่น   หากเป็นพระประสงค์ของพระองค์โปรดให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อของพระองค์ ได้รับการรับรองและประกาศเป็นแบบอย่างแก่ทุกคน