• carlo_v_9.jpg

ข่าวดีเป็นรูปธรรม

โดย คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์

             ข่าวดีที่พระเยซูเจ้านำมามอบให้แก่มนุษยโลกช่างยิ่งใหญ่

            ข่าวดีแห่งความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ...ทั้งคนดี ทั้งคนชั่ว ทั้งคนชอบธรรม ทั้งคนอธรรม “...พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม...”

            เป็นความรักที่สัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์และมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์... เป็นความรักที่มีเลือดเนื้อ เป็นความรักที่ใกล้ชิด เป็นความรักที่เสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต

            เป็นความรักมนุษย์ที่ไม่คำนึงว่ามนุษย์สมควรจะได้รับหรือไม่  เพราะเป็นความรักที่พระเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม ดังที่ น.เปาโลยืนยันว่า “ขณะที่เรายังเป็นคนบาป พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อช่วยเรา...”

            นอกจากข่าวดีนี้แล้ว พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีของการที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรามนุษย์เป็นบุตรของพระองค์

            เป็นข่าวดีแห่งศักดิ์ศรีมนุษย์ที่อยู่ความคาดหมาย...พระเจ้าทรงรักและทรงโปรดให้เราเป็นบุตรของพระองค์

            เป็นข่าวดียิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ผู้ได้รับข่าวดีนี้
จะแล้วเก็บไว้ตัวคนเดียว

            ข่าวดีนี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดทำให้พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อประกาศข่าวนี้ด้วยพระองค์เอง

            ข่าวดีนี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดศิษย์ของพระเยซูเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาสาและอุทิศตนเพื่อนำข่าวดีนี้ไปประกาศ ตามที่พระองค์ทรงสั่งและขอร้องไว้...   “จงไปทั่วโลกและประกาศข่าวดีให้ทุกคน...” (เทียบ มธ. 28,19-20) 

            คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เห็นถึงข่าวดีอันยิ่งใหญ่นี้และไม่คิดจะเก็บไว้ตัวคนเดียว

            ตั้งแต่เมื่อยังเป็นวัยรุ่นและเป็นทหาร การ์โลรับรู้ถึงข่าวดีอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้และทำให้ชีวิตสอดคล้องกับข่าวดีในทุกรูปแบบ

            เป็นข่าวดีนี้เองที่ทำให้การ์โลมองดูเพื่อนพี่น้องถึงแก่น ไม่คำนึงเฉพาะแค่รูปร่างหน้าหรือความเป็นเพศชาย-เพศหญิง

            ในขณะที่เพื่อนร่วมวัยและเพื่อนทหารมองสตรีเพศแค่ความงดงามของใบหน้าและเสน่ห์ดึงดูดใจประสาชายหนุ่มหญิงสาว การ์โลมองเข้าถึงจิตวิญญาณและเห็นในศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าในแต่ละคน ตามด้วยท่าทีแห่งความเคารพและให้เกียรติ ดังที่คุณพ่อบันทึกไว้ในอัตชีวประวัติถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในขณะเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ 

“...ทหารที่ดีและกล้าหาญต้องมองสตรีเป็นแม่ เป็นพี่หรือน้องสาว มีความเคารพต่อพวกเขา ทหารไม่ทำตนเองตกต่ำด้วยการทำให้ดอกไม้หอมหวนของหญิงสาวต้องหมองช้ำ หญิงสาวคือพี่สาวหรือน้องสาวที่ต้องให้ความเคารพ 

ทหารรู้ว่าในร่างกายบุคคลต่างเพศมีวิญญาณซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของพระผู้สร้างและเป็นอมตะ ทหารที่แท้จริงต้องมีความเคารพต่อทุกคนทั้งชายและหญิง ความเคารพต่อผู้อื่นได้รับพลังจากความรัก ดังนั้น สำหรับเขาทุกคนคือพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน แม้ในสงคราม ในการสู้รบ หากข้าศึกบาดเจ็บหรือยอมแพ้ เขาก็เลิกเป็นศัตรูและกลับเป็นพี่น้องแห่งครอบครัวมนุษย์ด้วยกัน หน้าที่อย่างแรกของความรักของทหารจู่โจมคือปกป้องตนเอง ทั้งจิตใจและร่างกาย ทหารจู่โจมที่มีจิตใจบริสุทธิ์และร่างกายสมบูรณ์จะรักตนเอง และรักผู้อื่นทั้งชายและหญิงในสิ่งที่ดี บริสุทธิ์และสมบูรณ์ 

ทหารจู่โจมที่แท้จริงจะไม่ลดตัวเองลงมาเยี่ยงสัตว์ จะไม่ลดตัวลงมาทำลายดอกไม้หอมหวลของสตรี ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด ไม่ว่าเขาจะไปไหน  เขาจะสำนึกอยู่เสมอว่าเขาเป็นทหารจู่โจม ไม่เพียงในนามแต่ในจิตใจด้วย  ด้วยเหตุนี้เขาจะมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เพราะเขาเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์และดีงาม เต็มด้วยความรักต่อตนเองและผู้อื่น  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลว...”  (พ่อ : อัตชีวประวัติ, หน้า 54-55) 

 เป็นท่าทีและความรู้สึกเดียวกันนี้ที่คุณพ่อการ์โลมีต่อทุกคนตลอดชีวิต

ในบริบทสังคมที่มีกระแสมองคนเพียงแค่เปลือกนอก ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้ยังคงต้องประกาศต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนด้วยพฤติกรรมและประจักษ์พยานของศิษย์ของพระองค์ •