• mary_v_1.jpg

รักแรกพบ

ตั้งแต่เมื่อเป็นเด็ก
การ์โลมีความศรัทธาต่อพระมารดาของพระเจ้า
เป็นความศรัทธาที่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต
เป็นความศรัทธาที่แสดงออกมาในความสัมพันธ์ใกล้ชิด
และความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขเยี่ยงลูกต่อแม่
จนอาจพูดได้ว่าชีวิตของการ์โลมีแม่พระเป็นผู้นำทาง
การ์โลจึงทำอย่างที่นักบุญยอห์น บอสโก มักทำ กล่าวคือ
เขาจะไม่ริเริ่มทำสิ่งใดโดยไม่ได้ปรึกษา
และขอความช่วยเหลือจากแม่พระก่อน

ช่างเป็นภาพน่าประทับใจ
เมื่อเห็นรูปถ่ายของการ์โลถือสายประคำอยู่ในมือ
ไม่ว่าเมื่อกำลังอยู่กับลูกๆฝ่ายจิตหรือเมื่อเดินทาง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ์โลติดต่อพูดคุยกับพระมารดา
ที่เขารักสุดจิตใจอยู่ตลอดเวลา
ความคุ้นเคยกับพระมารดากลายเป็นรูปธรรม
ในสิ่งที่การ์โลสัมผัสได้เป็นครั้งเป็นคราวในชีวิต

อย่างเช่นในช่วงเวลาที่กำลังทำการวินิจฉัยกระแสเรียก
การ์โลยืนยันว่าได้เห็นพระมารดาของพระเจ้า
ที่ทรงมาช่วยเขาในเรื่องนี้
ดังที่ได้บันทึกไว้ว่า

"...วันหนึ่งเป็นเวลาใกล้เที่ยง
พ่อเดินไปในสวนเพื่อชมทิวทัศน์รอบๆ
พ่อมองขึ้นไปที่หอระฆังวัด
ทันใดนั้นพ่อเห็นภาพอันสวยงามของสตรีผู้หนึ่ง ขนาดเท่าตัวจริง
สตรีงามในภาพกำลังอุ้มเด็กชายเล็กๆ อยู่ในมือซ้าย
ทั้งสองมีมงกุฎสวมอยู่บนศีรษะ
มือขวาของสตรีผู้นั้นถือคทาแห่งอำนาจ
สตรีผู้งดงามมองลงมา ในขณะที่พ่อมองเธออย่างเงียบๆ
แล้วภาพนั้นก็ค่อยๆอันตรธานไป
พ่อยืนมองท้องฟ้าอีกครู่ใหญ่
แล้วก็กลับบ้าน ไม่เข้าใจว่า
ภาพสตรีงดงามที่อุ้มเด็กน้อยอยู่ในมือเป็นใคร
เพราะไม่เคยเห็นรูปแบบนี้มาก่อน..........."